BASES PER A LA PARTICIPACIÓ AL CONCURS “LA PARADISTA RESPON” 

1. Promotor del concurs. 


El titular del concurs “La paradista respon” és l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (en endavant, “Mercats de Barcelona”), amb domicili al carrer Gran de Sant Andreu, 200 de Barcelona (08030), amb CIF P5801916G i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.


El concurs consisteix en la captació de preguntes per part dels usuaris a través d’Instagram, Instagram Stories (a través de l’sticker de Preguntes), comentaris privats a Instagram i publicacions a Facebook i Instagram relacionades amb els aliments i la cuina de Nadal a través de les xarxes socials:

Instagram https://www.instagram.com/mercatsbcn/

Facebook https://www.facebook.com/MercatsBarcelona 

en les quals podran participar únicament les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases legales (en endavant, el Concurs), a canvi d’un premi per als guanyadors.


2. Condicions de participació. Mecànica per a participar en el Concurs.


2.1 Els participants hauran de ser residents a Espanya i majors de 18 anys.


2.2 Per a la participació en el Concurs no és necessari realitzar cap tipus de pagament en euros o altres monedes. 


2.3 La mecànica del Concurs serà la següent:

2.3.1. A través de les xarxes socials d’Instagram (Stories, publicacions i privats) i Facebook (Publicacions i privats) els participants podran formular preguntes sobre la la temàtica proposada al concurs.

2.3.2. Els participants podran plantejar tantes preguntes com desitgin.

2.3.3. El Concurs no està patrocinat, recolzat ni administrat per Instagram i/o Facebook, ni associat a aquestes ni a altres xarxes socials.  

2.3.4. De totes les preguntes que participin al Concurs, es seleccionaran 10 com a preguntes guanyadores. S’assignarà un premi als 10 participants d’acord amb allò establert en aquestes bases.

2.3.5. Mercats de Barcelona comunicarà els guanyadors del concurs mitjançant un comentari públic al seu perfil de Facebook i Instagram, i un missatge privat al perfil de la xarxa social amb què hagi participat el guanyador.


3. Condició de guanyador


3.1 El registre al Concurs es realitzarà automàticament un cop es formuli la pregunta relacionada amb la temàtica del Concurs a través de les xarxes socials de Mercats de Barcelona.


3.2 Els guanyadors se seleccionaran a l’atzar amb un aplicatiu de tercers, en aquest cas, Easypromosapp. 


3.3 En cas de no donar resposta en 7 dies naturals , la condició de guanyador es perdrà i el premi passarà a un suplent.


4. Exclusions de participació.


4.1 No podran participar al Concurs els treballadors de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ni col.laboradors directes que hagin intervingut en l’organització i/o promoció del Concurs, així com familiars de primer grau. 


4.2 L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona es reserva el dret d’anul·lar una participació o algun dels guanyadors, en cas que es detectés alguna irregularitat, en la veracitat i/o exactitud de les dades aportades, o incomplís qualsevol dels requisits de participació.


5. Acceptació de les bases del concurs.

La participació al Concurs comporta l’acceptació íntegra i de manera expressa de les presents bases legals.


6. Període de vigència del concurs.

El concurs és vàlid per a totes les preguntes formulades a les xarxes socials de Mercats de Barcelona a través de Facebook, Instagram i Instagram Stories entre el 4 de desembre de 2019 a les 00,01 hores i fins al 17 de desembre a les 23,59 hores. No s’acceptarà la formulació de preguntes fora d’aquestes dates i/o que no compleixin amb els requisits anteriorment indicats.


7. Guanyadors i premi. 


7.1 Entre tots els participants del Concurs, s’escolliran a l’atzar (a través d’una aplicació de tercers) deu (10) preguntes guanyadores d’entre totes les que participin a través dels canals anteriorment mencionats; hi haurà un (1) premi amb deu (10) guanyadors.


7.2 Els guanyadors del Concurs es donaran a conèixer el 23 de desembre de 2019, a través de les xarxes socials i pàgines web de titularitat i gestionades per l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona 


7.3 El premi consistirà en un taller de cuina i sessió de compra al “Mercat de la Guineueta” amb els 10 guanyadors. 


7.4 El premi és personal i intransferible no sent susceptible de ser bescanviat en cap cas pel seu contravalor en diners ni ser objecte de substitució, canvi, alteració o compensació alguna.


7.5 L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona es reserva el dret de substituir el premi per un altre de les mateixes o semblants característiques, en aquells casos que es consideri oportú. 


7.6 El guanyador per accedir al premi, haurà de respondre al missatge de Mercats de Barcelona en 7 dies naturals (veure punt 3). 


7.7 El premi tindrà lloc l’11 de gener de 2020 al Mercat de la Guineueta


08. Comunicació del guanyador i entrega del premi.


8.1 La comunicació dels guanyadors es realitzarà mitjançant l’enviament d’un missatge privat a través dels perfils de Facebook i Instagram de Mercats de Barcelona, depenent de la xarxa on s’hagi realitzat la participació al concurs. 


8.2 Per atorgar la condició de guanyador i accedir al premi, s’haurà de respondre al missatge de Mercats de Barcelona en 7 dies naturals (veure punt 3). En cas contrari, el possible guanyador perdrà el dret a ser guanyador a obtenir el premi i no podrà cursar cap reclamació perquè és requisit essencial del Concurs respondre al missatge privat en un període màxim de 7 dies naturals. 


8.3 En cas de que el guanyador no acceptés el premi o no contestés el missatge privat, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona designarà com a guanyador el primer suplent, seguint la mateixa operativa de comunicació i acceptació exposada anteriorment. Si el suplent no donés resposta, la plaça a la qual dona accés el Concurs quedarà deserta. 


9. Protecció de dades de caràcter personal. 


De conformitat amb allò disposat en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals s’informa del següent:


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


¿Qui és el responsable de les teves dades? 


Responsable: Màxim López Manresa

Domicili: Carrer Gran de Sant Andreu, 200 (Barcelona)

Telèfon: 931432890 

E-mail: mercatsbcn@bcn.cat


CATEGORIES DE DADES I FINALITATS DEL TRACTAMENT 


Quin tipus de dades tractem?  


Tractem únicament les dades del guanyador i que són les que sol·licitem al Procés de Registre així com la captura de la pregunta facilitada pels usuaris.


Les dades que es solicitaran són les següents:

Nom i cognoms del guanyador

Imatge del perfil social

Telèfon

E-Mail

Pregunta guanyadora


Les dades indicades, són necessàries per poder adquirir la condició de guanyador i fer l’entrega del premi.


Així mateix, el guanyador garantitza que les dades facilitades en el Procés de Registre són veritables, exactes i completes.  


Finalitat. Per a què tractarem les teves dades? 


Les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats i en aplicació a la següent base legal:A les finalitats anteriors:


1) Respecte a la base legitimadora del art. 6.1 b del RGPD, és a dir en excecució d’un contracte: el tractament de dades és necessari per l’ Institut Municipal de Mercats de Barcelona per a comunicar al participant que ha resultat guanyador, així com gestionar l’entrega del premi i tot això sota els terminis i condicions establertes en les bases legals i acceptades, desplegant aquestes tots els seus efectes entre les parts.


CONSERVACIÓ DE LES DADES 


¿Durant quin periode conservarem les teves dades? 


L’Institut Municipal de Barcelona conservarà les dades facilitades per a tractar-les durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions derivades del Concurs que finalitzaran amb l’entrega del premi.


Un cop entregat el premi les dades facilitades no es conservaran a excepció de la fotografia i nom dels guanyadors dels seus perfils socials que es conservarà a les xarxes socials i canals web sempre que s’exerceixi el dret d’oposició corresponent. 


DESTINATARIS


¿A qui comuniquem les teves dades personals? 


Les dades es facilitaran a les següents entitats:

  • Empreses proveïdores de serveis de Societat de la informació, tals com servei d’allotjament web, servei de correu electrònic i servei cloud d’emmagatzematge.
  • Empreses de serveis de comunicació i marketing (Agència de publicitat).
  • Agència Tributària i Administracions Públiques quan sigui necessari per a complir amb les obligacions legals.


DRETS


Com titular de les dades de caràcter personal facilitades a continuació t’informem dels teus drets:


  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar i suprimir les seves dades personals.
  • Dret d’oposició, quan tinguin lloc els supòsits regulats a la normativa sobre protecció de dades.
  • Dret a limitar el tractament de les seves dades quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades. 
  • Dret a limitar a la portabilitat de les seves dades quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades. 
  • A presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades. L’exercici dels drets pot exercir-los mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça mercatsbcn@bcn.cat. En l’assumpte pot indicar “Exercici de dret” i en el text de l’e-mail, especificar quin dret vol exercir. Nosaltres contactarem tan aviat com sigui possible responent al seu e-mail per facilitar-li el formulari necessari per a exercitar el dret en qüestió.


10. Responsabilitats   


L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona es reserva el dret d’anul·lar a qualsevol participant inclús al guanyador, si es tenen sospites d’una inexactitud de les dades o manipulació incorrecta de les dades o del Concurs.


11. Submissió expressa als Jutjats i Tribunals de Barcelona 


Per qualsevol diferencia que pogués suscitar i hagués de ser dirimida per via judicial, les parts renuncien al seu propi fur i es sotmeten de manera expressa als Jutjats i Tribunals de Barcelona.